Mieke [van de Burger-] Steensma

interviewer(s):   Clari Boissevain-de Wit
opname: 29 januari 2002
duur:   03:35 uur
 


© 2023 Stichting Geschiedschrijving Philips-Kommando Concentratiekamp Vught '43-'44


A A A